Skogsbruk

Skogsbruket är den dominerande näringsgrenen för Brevens Bruk AB. Skogen är också med ca 13.800 ha produktiv skogsmark en areellt stor verksamhet. Av detta brukas ca 12.300 ha skog (resten är frivilligt och formellt avsatt mark för i huvudsak fri utveckling).

Virkesförrådet på den brukade arealen är ca 167 m3sk/ha med 30 % tall, 57.5 % gran och 12.5 % lövträd. Bruttotillväxten på den brukade marken är ca 100.000 m3sk/år och den för avverkning tillgängliga tillväxten, efter generell hänsyn, m.m. är ca 93.000 m3sk/år.

Brevens Bruk AB har höga ambitioner både avseende miljö och ekonomi och vi är certifierade både enligt FSC® (FSC-C14930, certifikat nr DNV-FM/COC-000170) och PEFC (PEFC/05-22-11, certifikat nr 2014-SKM-PEFC-94) standard. Certifieringen innebär att vi förbinder oss att uppfylla respektive standards krav på skogsbruk med hänsyn till miljön, sociala värden och ekonomiska intressen.

Brevens Bruk AB har en egen avverkningsgrupp med 2 st skogsmaskiner. Våra 6 skogsarbetare är maskinförare och genomför också planering och förröjning före avverkning liksom andra skogsvårdsjobb. Avverkningen som utförs i egen regi är 30.000 – 35.000 m3fub/år (både gallring och föryngringsavverkning). Resterande avverkning (ca 30.000-40.000 m3fub/år slutavverkning) genomförs av externa entreprenörer, liksom merparten av skogsvården (ca 180 ha föryngringar per år och ca 270 ha röjning).

Thomas Gripenstedt är VD för Brevens Bruk AB. Jonas Pettersson är skogvaktare och tillika jaktansvarig (070-349 15 63).

Här kan ni se Brevens Bruk AB’s landskapsplan, men beakta att den är under revidering då vi nyligen sålt av ett större markområde som skall bli naturreservat.

Detaljuppgifter om skogsbruket.